བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་འཇུག་སྒོ།

The Gateway to Sukhavati

The Gateway to Sukhavati
ད་ལམ་༧སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་འཇུག་སྒོ་ཞེས་པ་འདི་ཉིད། གདུལ་བྱ་འདོད་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པའི་ཆེད་དུ་མ་ཡིན་པར། ཆོས་ལ་དད་པ་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་ཁོ་ནར་དགོངས་ཏེ། གོ་བདེ་བ་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་གསུངས་པའི་གཞུང་ཞིག་ཡིན། སྔར་༧སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགུ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་སུ་བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་ཞབས་སོར་བཀྲིན་བསྐྱངས་པའི་སྐབས་སུ་སྐལ་ལྡན་གྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་བསྩལ་བའི་གསུང་ཆོས་དེ་རྣམས་ཝཱ་ཎ་བཛྲ་བིདྱཱ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་སྒྲ་འཛིན་འོད་སྡེར་དུ་བདག་གཉེར་གསོག་བསྲུང་བྱས་པ་རྣམས་ད་རེས་ཡི་གེའི་གཟུགས་སུ་སྒྲ་ཕབ་བགྱིས། དེ་དག་དཔེ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གནང་དགོས་པ་ནི། སློབ་བུ་རྣམས་ཀྱི་མ་བསྐོས་ཐོག་ཏུ་བབས་པའི་ལས་འགན་ཡིན་པར་དམིགས་ནས། ལོ་རེ་བཞིན་༧སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་རྣམས་པར་སྐྲུན་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཁྲིད།

བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་འཇུག་སྒོ།

སྲོག་བླུའི་ཕན་ཡོན།

ཤེས་རབ་འཕེལ་བའི་ཐབས།

ཀུན་སློང་བཟང་པོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས།

No Outline Available

Other Volumes in This Series: