དྭགས་བརྒྱུད་གྲུབ་ཤིང་གི་ཚིག་འགྲེལ་གཅེས་བཏུས།

The Extracted Textual Commentary from the Chariot of the Siddhas of the Practice Lineage

The Extracted Textual Commentary from the Chariot of the Siddhas of the Practice Lineage
༄༅། །རྒྱལ་དབང་པ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས་བརྩམས་པའི་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་དྭགས་བརྒྱུད་གྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ་དེ་ཉིད་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་སྤྲོས་པ་ཆེ་བར་བརྟེན། བློ་གྲོས་དམན་པ་འགའ་ཞིག་གིས་བསྟན་བཅོས་འདི་རྒྱས་པ་མ་ཡིན་པར་ཉོབ་པ་རེད་ཅེས་སྐུར་བ་བཏབ་པ་སོགས་བྱུང་བས། བློ་གྲོས་གསར་བུ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དང་པོར་ཚིག་འགྲེལ་ཙམ་ཞིག་སྦྱང་། དེ་རྗེས་འགྲེལ་ཆེན་ཉིད་ལ་འཇུག་ན་སྤོབས་པ་དང་གོ་བ་སྐྱེ་བ་ལ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་བར་གཟིགས་ནས། སྐྱབས་རྗེ་མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཐུགས་བརྩེ་ཆེན་པོས་རྗེ་བརྒྱད་པའི་གསུང་རང་སོར་བཞག་ནས་ཚིག་འགྲེལ་རྣམས་གཅེས་བཏུས་གནང་བ་ལགས།

༈ སྔོན་བརྗོད།

༈ སེམས་བསྐྱེད་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ།

༈ སེམས་བསྐྱེད་གཉིས་པ་དྲི་མ་མེད་པ།

༈ སེམས་བསྐྱེད་གསུམ་པ་འོད་བྱེད་པ།

༈ སེམས་བསྐྱེད་བཞི་པ་འོད་འཕྲོ་བ།

༈ སེམས་བསྐྱེད་ལྔ་པ་སྦྱང་དཀའ་བ།

༈ སེམས་བསྐྱེད་དྲུག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ།

༈ སེམས་བསྐྱེད་བདུན་པ་རིང་དུ་སོང་བ།

༈ སེམས་བསྐྱེད་བརྒྱད་པ་མི་གཡོ་བ།

༈ སེམས་བསྐྱེད་དགུ་པ་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས།

༈ སེམས་བསྐྱེད་བཅུ་པ་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན།

༈ སའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ།

༈ འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་བཤད་པ།

No Outline Available

Other Volumes in This Series: