གསུང་ཐོར་བུ།

The Collected Minor Writings of Khedrup Gelek Palsang

༧ཤར་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་སྲས་གྱི་ཐུ་བོ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ། སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལས་ཆ་ཤས་ཙམ་ཞིག་དད་པའི་སྒོ་ནས་བླངས་ཏེ་བརྗོད་པ་འདི་ནི། གཞོན་ནུ་ཉིད་ནས་རྗེ་ཡབ་སྲས་ལ་དད་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་རྗེས་འཇུག་གི་ཐ་ཤལ་སྭ་སྟིའི་མིང་ཅན་གྱིས་དམ་པ་འགའི་གསུང་ལ་བརྟེན་ནས་སྦྱར་བ་ཞིག་གོ།

No Table of Contents Available

No Outline Available

Other Volumes in This Series: