དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཚོགས་ཆོས།

Dharma for the Masses

No Description

༄༅། །དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཚོགས་ཆོས།

༈ གསང་སྔགས་སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགལ་རྐྱེན།

༈ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་ལམ་གྱི་ཡན་ལག

༈ བྱང་ཆུབ་མྱུར་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་དྲུག

No Outline Available

You might be interested in: