རི་ཆོས་ཐར་ལམ་མཛུབ་སྟོན།

Mountain Dharma, Direct Instructions for the Practice of the Path

Mountain Dharma, Direct Instructions for the Practice of the Path
འདིར་གང་ཟག་ཐ་མས་རི་ཁྲོད་བཟུང་ནས་དགེ་སྒྲུབ་སྡིག་སྤོང་ལ་འཇུག་ཚུལ་ཏེ། རི་ཁྲོད་ས་ཆའི་ཁྱད་པར་དང་། རི་ཁྲོད་དུ་ཉེར་མཁོ་ལྟོ་གོས་ལ་ཆོག་ཤེས་བསྟེན་ནས་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་གསུམ་གྱི་དགེ་སྦྱོར་ལ་འབད་ཚུལ་ལ་སོགས་པ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཀརྨ་ཆགས་མེད་སོགས་མཁས་གྲུབ་མང་པོའི་གསུང་བཞིན་བསྡུས་ཏེ་བཀོད་པའོ།།

No Table of Contents Available

No Outline Available

Other Volumes in This Series: