རྒྱལ་སྲས་གཞོན་ནུའི་དགོངས་རྒྱན།

An Ornament to Intent of the Youthful Bodhisattva

An Ornament to Intent of the Youthful Bodhisattva
ཟབ་མོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་གཅིག་པུ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་མེད་ན་བསྐྱེད་རིམ་རྩ་རླུང་སོགས་ལ་ཇི་ཙམ་འབད་ཀྱང་འབྲས་བུ་ཐུན་མོང་བ་ཙམ་ལས་ཐུན་མིན་རྫོགས་བྱང་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་བས་ན། འདིར་དང་པོའི་ལས་ཅན་རྣམས་ལ་དམིགས་ཏེ་བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒོམ་པའི་ཐབས་ལ་འབད་ཚུལ་གསལ་བར་བསྟན་པའོ།།

དཀར་ཆག་མེད།

ས་བཅད་མེད།

དེབ་ཕྲེང་འདི་ཡི་ཁོངས་གཏོགས་འཕྲུལ་དེབ་གཞན།