ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་ཟིན་ཁྲིད་གཅེས་བཏུས། གཉིས་པ།

A Selection of Essential Instructions on the Six Dharmas of Naropa, Volume 2

A Selection of Essential Instructions on the Six Dharmas of Naropa, Volume 2
འདིར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་བཅུད་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཉེ་ལམ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཟབ་མོ་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་ཅེས་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀྱི་སྙན་ནས་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་མ་ཉམས་པ་གང་ཟག་ལས་དང་སྐལ་བར་ལྡན་པ་དག་གིས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རིམ་པ་གསལ་བར་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ།།

No Table of Contents Available

No Outline Available

Other Volumes in This Series: