དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྫོགས་རིམ་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་སྒོམ་རིམ་གྲུབ་པའི་ལམ་བཟང་སྐུ་བཞིའི་རྒྱལ་སར་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ།

The Chariot to Travel to the Royal Level of the Victorious One Endowed with the Four Excellent Kayas, the Path That Establishes the Progressive Meditation of the Six Branches of Application of Kalachakra's Completion Stage

འདིར་དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་གཤེགས་པའི་ལམ་ཆེན། གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་མཐའ་དག་གི་བགྲོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ། དབང་རྣོན་ཁམས་དྲུག་གི་རྡོ་རྗེའི་ལུས་དང་ལྡན་པ་སྙིགས་དུས་ཀྱི་ཚེ་ཐུང་གཅིག་ལ་ཡང་རྡོ་རྗེའི་འཆང་གི་སར་འདྲེན་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལས་མ་སྦས་ཤིང་གསལ་བར་བསྟན་པའི་མན་ངག་གསང་བ་ལས་ཀྱང་ཆེས་གསང་བ། རྫོགས་རིམ་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རིམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་གསལ་བར་བསྟན་ནོ།།

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྫོགས་རིམ་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་སྒོམ་རིམ།

དང་པོ་སྔོན་འགྲོ།

{1} ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ།

[1] ཆོས་སྤྱིའི་རྩ་བ་སྐྱབས་འགྲོ།

(1) སྦྱོར་དྲུག་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱ་བ།

(2) སྐྱབས་ཡུལ་བསྐྱེད་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དངོས།

[2] ཐེག་ཆེན་གྱི་རྩ་བ་སེམས་བསྐྱེད།

(1) སེམས་བསྐྱེད་སྒོམ་པ་དངོས།

(2) སེམས་བསྐྱེད་སྤེལ་བྱེད་ཚད་མེད་བཞི་སྒོམ་པ།

[3] སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱོང་བ་ཡིག་བརྒྱ།

[4] ཚོགས་བསགས་པ་མཎྜལ།

(1) མཎྜལ་གྱི་རྣམ་གཞག

(2) མཎྜལ་འབུལ་བ།

[5] བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྩ་བ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

{2} ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་འགྲོ།

[1] རྫོགས་རིམ་གྱི་སྔོན་འགྲོ་བསྐྱེད་རིམ་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར།

[2] རྫོགས་རིམ་ཉེར་བསྡོགས་ཁྱད་ཅན་དབེན་གསུམ་གྱིས་སྒོ་གསུམ་སྦྱང་བ།

{1} རྫོགས་རིམ་སྔོན་དབེན་གསུམ་གྱིས་སྒོ་གསུམ་སྦྱངས་པ་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་མཚན།

{2} དབེན་གསུམ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་གྱི་སྐྱོན་ཡོན་བསམ་པས་འཇུག་ལྡོག་བྱེད་པ།

{3} དབེན་པ་གསུམ་ལ་བློ་ཇི་ལྟར་སྦྱོང་བའི་ཚུལ།

[1] དབང་བསྐུར་བ།

[2] ཁྲིད་འབོག་པ།

[3] སྒོམ་ཚུལ་དངོས།

{4} སྦྱངས་ནས་འབྱོངས་པའི་ཚད།

གཉིས་པ་དངོས་གཞི།

{1} མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་རྟེན་སྟོང་གཟུགས་མ་གྲུབ་པ་སྒྲུབ་བྱེད་སོར་སྡུད་ཀྱི་ཡན་ལག

[1] མཚན་མོ་གསེང་མེད་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར།

[2] ཉིན་མོ་སྤྲིན་མེད་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་སྒོམ་པ།

{2} སྟོང་གཟུགས་གྲུབ་པ་སེམས་དང་བསྲེས་ནས་བརྟན་པར་བྱེད་པ་བསམ་གཏན་གྱི་ཡན་ལག

{3} སྟོང་གཟུགས་སེམས་དང་འདྲེས་པ་ཐིག་ལེར་བསྲེས་ཕྱིར་སྲོག་དང་བསྲེ་བ་སྲོག་རྩོལ་གྱི་ཡན་ལག

{4} སྟོང་གཟུགས་སྲོག་དང་འདྲེས་པ་ཐིག་ལེར་བསྲེས་ཏེ་འབར་སྣང་གི་སྐུ་སྒྲུབ་པ་འཛིན་པའི་ཡན་ལག

{5} འབར་སྣང་གི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ཕྱག་ཆེན་ལ་བརྟེན་ནས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པ་རྗེས་དྲན་གྱི་ཡན་ལག

{6} ཕྱག་ཆེན་ལ་བརྟེན་ནས་མཆོག་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་གྲུབ་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག

གསུམ་པ་རྗེས།

དཔེ་སྐྲུན་སྨོན་ཚིག

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

དེ་ལྟར་ན་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྫོགས་རིམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ། སྔོན་འགྲོ་དང༌། དངོས་གཞི་དང༌། རྗེས་གསུམ་མོ། །དང་པོ་༼སྔོན་འགྲོ་༽ལ། ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ་དང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་འགྲོ་གཉིས། དང་པོ་༼ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ་༽ལ། ཆོས་སྤྱིའི་རྩ་བ་སྐྱབས་འགྲོ། ཐེག་ཆེན་གྱི་རྩ་བ་སེམས་བསྐྱེད། སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱོང་བ་ཡིག་བརྒྱ། ཚོགས་བསགས་པ་མཎྜལ། བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྩ་བ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་ལྔ། དང་པོ་༼ཆོས་སྤྱིའི་རྩ་བ་སྐྱབས་འགྲོ་༽ལ། ཐོག་མར་སྦྱོར་དྲུག་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱ་བ་ནི།

དེ་ལྟར་སྐྱབས་ཡུལ་བསྐྱེད་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དངོས་ནི།

གཉིས་པ་ཐེག་ཆེན་གྱི་རྩ་བ་སེམས་བསྐྱེད་ལ། སེམས་བསྐྱེད་སྒོམ་པ་དངོས་དང༌། སེམས་བསྐྱེད་སྤེལ་བྱེད་ཚད་མེད་བཞི་སྒོམ་པ་གཉིས། དང་པོ་༼སེམས་བསྐྱེད་སྒོམ་པ་དངོས་༽ནི།

གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་སྤེལ་བྱེད་ཚད་མེད་བཞི་སྒོམ་པ་ནི།

གསུམ་པ་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱོང་བ་ཡིག་བརྒྱ་ནི།

བཞི་པ་ཚོགས་བསགས་པ་མཎྜལ་ནི།

དེ་ནས་མཎྜལ་འབུལ་བ་ལ། མཎྜལ་གྱི་རྣམ་གཞག་དང༌། མཎྜལ་འབུལ་བ་དངོས་གཉིས། དང་པོ་༼མཎྜལ་གྱི་རྣམ་གཞག་༽ནི།

གཉིས་པ་མཎྜལ་འབུལ་བ་དངོས་ནི།

ལྔ་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྩ་བ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི།

༈ གཉིས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་འགྲོ་ལ། རྫོགས་རིམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་བསྐྱེད་རིམ་མམ་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། རྫོགས་རིམ་གྱི་ཉེར་བསྡོགས་ཁྱད་པར་ཅན་དབེན་པ་གསུམ་གྱིས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྦྱང་བ་དང་གཉིས། དང་པོ་༼རྫོགས་རིམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་བསྐྱེད་རིམ་མམ་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་༽ལ།

གཉིས་པ་རྫོགས་རིམ་གྱི་ཉེར་བསྡོགས་ཁྱད་པར་ཅན་དབེན་པ་གསུམ་གྱིས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྦྱོང་བ་ལ། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྫོགས་རིམ་གྱི་སྔོན་དུ་དབེན་པ་གསུམ་གྱིས་ལུས་ངག་སེམས་གསུམ་སྦྱངས་པ་འགྲོ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། དབེན་པ་གསུམ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་གྱི་སྐྱོན་ཡོན་བསམ་པས་འཇུག་ལྡོག་བྱེད་པ་དང༌། དབེན་པ་གསུམ་ལ་བློ་ཇི་ལྟར་སྦྱོང་བའི་ཚུལ་དང༌། སྦྱངས་ནས་འབྱོངས་པའི་ཚད་དང་བཞི། དང་པོ་༼དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྫོགས་རིམ་གྱི་སྔོན་དུ་དབེན་པ་གསུམ་གྱིས་ལུས་ངག་སེམས་གསུམ་སྦྱངས་པ་འགྲོ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་༽ནི།

གཉིས་པ་དབེན་པ་གསུམ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་གྱི་སྐྱོན་ཡོན་བསམ་པས་འཇུག་ལྡོག་བྱེད་པ་ནི།

གསུམ་པ་དབེན་པ་གསུམ་ལ་བློ་ཇི་ལྟར་སྦྱོང་བའི་ཚུལ་ལ། དབང་བསྐུར་བ། ཁྲིད་འབོག་པ། སྒོམ་ཚུལ་དངོས་དང་གསུམ། དང་པོ་༼དབང་བསྐུར་བ་༽ནི།

གཉིས་པ་ཁྲིད་འབོག་པ་ནི།

གསུམ་པ་སྒོམ་ཚུལ་དངོས་ནི།

བཞི་པ་སྦྱངས་ནས་འབྱོངས་པའི་ཚད་ནི།

རྩ་བའི་ས་བཅད་གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་དྲུག་སྟེ། མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་རྟེན་སྟོང་གཟུགས་མ་གྲུབ་པ་སྒྲུབ་བྱེད་སོར་སྡུད་ཀྱི་ཡན་ལག སྟོང་གཟུགས་གྲུབ་པ་སེམས་དང་བསྲེས་ནས་བརྟན་པར་བྱེད་པ་བསམ་གཏན་གྱི་ཡན་ལག སྟོང་གཟུགས་སེམས་དང་འདྲེས་པ་ཐིག་ལེར་བསྲེས་ཕྱིར་སྲོག་དང་བསྲེ་བ་སྲོག་རྩོལ་གྱི་ཡན་ལག སྟོང་གཟུགས་སྲོག་དང་འདྲེས་པ་ཐིག་ལེར་བསྲེས་ཏེ་འབར་སྣང་གི་སྐུ་སྒྲུབ་པ་འཛིན་པའི་ཡན་ལག འབར་སྣང་གི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ཕྱག་ཆེན་ལ་བརྟེན་ནས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པ་རྗེས་དྲན་གྱི་ཡན་ལག ཕྱག་ཆེན་ལ་བརྟེན་ནས་མཆོག་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་གྲུབ་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་དང་དྲུག་གོ །དེ་དག་ཀྱང་འདིར་ལས་དང་པོ་བས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ཁོ་ན་ལྟར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དང་པོ་༼མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་རྟེན་སྟོང་གཟུགས་མ་གྲུབ་པ་སྒྲུབ་བྱེད་སོར་སྡུད་ཀྱི་ཡན་ལག་༽ལ། མཚན་མོ་གསེང་མེད་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། ཉིན་མོ་སྤྲིན་མེད་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་སྒོམ་པ་གཉིས། དང་པོ་༼མཚན་མོ་གསེང་མེད་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་༽ལ། ཐོག་མར་སྒོམ་པའི་དུས་མཚམས་ནི།

གཉིས་པ་ཉིན་མོ་སྤྲིན་མེད་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་ལ། གནས་དང༌། དུས་དང༌། སྒོམ་ཚུལ་གསུམ། དང་པོ་༼གནས་༽ནི།

གཉིས་པ་སྒོམ་པའི་དུས་མཚམས་ནི།

གསུམ་པ་སྒོམ་ཚུལ་ནི།

གཉིས་པ་སྟོང་གཟུགས་གྲུབ་པ་སེམས་དང་བསྲེས་ནས་བརྟན་པར་བྱེད་པ་བསམ་གཏན་གྱི་ཡན་ལག་ནི།

གསུམ་པ་སྟོང་གཟུགས་སེམས་དང་འདྲེས་པ་ཐིག་ལེར་བསྲེ་ཕྱིར་སྲོག་དང་བསྲེ་བ་སྲོག་རྩོལ་ནི།

དང་པོ་རྡོར་བཟླས་ནི།

གཉིས་པ་དགུག་པ་ནི།

གསུམ་པ་དགང་བ་ནི།

བཞི་པ་རེངས་པ་ནི།

དེ་ནས་རྭ་ལུགས་ཀྱི་མན་ངག་སྲོག་དངོས་སུ་གཞུག་པ་དང༌། ཐུར་སེལ་དངོས་སུ་གཞུག་པ་སོགས་ལྔ་ལས། དང་པོ་ནི།

གཉིས་པ་ཐུར་སེལ་གྱི་རླུང་དངོས་སུ་གཞུག་པ་ནི།

གསུམ་པ་མཉམ་གནས་གཞུག་པ་ནི།

བཞི་པ་གྱེན་དུ་གཞུག་པ་ནི།

ལྔ་པ་ཁྱབ་བྱེད་གཞུག་པ་ནི།

སྟོང་གཟུགས་བརྟན་པོ་ཡོད་པ་དེས་ནི། དེ་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་དུ་གོང་བསམ་གཏན་གྱི་སྐབས་སུ་མདོ་ཙམ་བཤད་པའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་འོད་གསལ་བཟུང་བ་དང༌། སྲོག་རྩོལ་སྒོ་རུ་འོད་གསལ་འཛིན་པའི་བོགས་འདོན་གཉིས་ཀྱང་བར་བར་དུ་བྱ་སྟེ། དང་པོ་༼དེ་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་དུ་གོང་བསམ་གཏན་གྱི་སྐབས་སུ་མདོ་ཙམ་བཤད་པའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་འོད་གསལ་བཟུང་བ་༽ནི།

གཉིས་པ་སྲོག་རྩོལ་སྒོ་རུ་འོད་གསལ་བཟུང་བ་ནི།

བཞི་པ་སྟོང་གཟུགས་སྲོག་དང་འདྲེས་པ་ཐིག་ལེར་བསྲེས་ཏེ་འབར་སྣང་གི་སྐུ་སྒྲུབ་པ་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་ནི།

དེ་ནས་སྙིང་མགྲིན་དཔྲལ་བ་གཙུག་ཏོར་གསང་གནས་ལྔའི་བུམ་ཅན་རྣམས་ཞག་གསུམ་རེ་སྟེ་ཞག་བཅོ་ལྔ་ཡིན་ལ། དང་པོ་སྙིང་གའི་བུམ་ཅན་ནི།

གཉིས་པ་མགྲིན་པའི་བུམ་ཅན་ནི།

གསུམ་པ་དཔྲལ་བའི་བུམ་ཅན་ནི།

བཞི་པ་གཙུག་ཏོར་གྱི་བུམ་ཅན་ནི།

ལྔ་པ་གསང་བའི་བུམ་ཅན་ནི།

དང་པོ་རླུང་གི་སྤོགས་ཆོག་ནི།

གཉིས་པ་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་སྤོགས་ཆོག་ནི།

གསུམ་པ་རྩའི་སྤོགས་ཆོག་ནི།

བཞི་པ་ཐིག་ལེའི་སྤོགས་ཆོག་ནི།

ལྔ་པ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་མྱང་བ་ནི།

ལྔ་པ་འབར་སྣང་གི་སྐུ་གྲུབ་པའི་ཕྱག་ཆེན་ལ་བརྟེན་ནས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པ་རྗེས་དྲན་གྱི་ཡན་ལག་ནི།

དང་པོ་དབྱེ་སྡུད་ནི།

གཉིས་པ་སྒོ་གླེགས་ནི།

གསུམ་པ་ཀུན་འདུས་ནི།

བཞི་པ་འདུས་པའི་རླུང་སྦྱོར་ནི།

དྲུག་པ་ཕྱག་ཆེན་ལ་བརྟེན་ནས་མཆོག་མི་འགྱུར་གྱི་བདེ་བ་གྲུབ་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་ནི།

གསུམ་པ་རྗེས་ནི།

གསུམ་པ་འཆི་བའི་གདམས་པ་དང་བཞི་པ་བར་དོའི་གདམས་པ་གཉིས་མཉམ་དུ་སྒོམ་པ་ལ། འཆི་བ་དང་བར་དོ་འདུན་པས་སྦྱང་བ་དང༌། འཆི་བ་དང་བར་དོའི་དུས་སུ་ལས་ལ་སྦྱར་བ་དང་གཉིས། དང་པོ་༼འཆི་བ་དང་བར་དོ་འདུན་པས་སྦྱང་བ་༽ནི།

གཉིས་པ་འཆི་བ་དང་བར་དོའི་དུས་སུ་ལས་ལ་སྦྱར་བ་ནི།

ལྔ་པ་འདའ་ཀ་འཕོ་བའི་གདམས་པ་ལ། སྦྱང་བ་དང༌། ལས་ལ་སྦྱར་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ་༼སྦྱང་བ་༽ནི།

གཉིས་པ་ལས་ལ་སྦྱར་བ་ནི།

དཔེ་སྐྲུན་སྨོན་ཚིག

You might be interested in: