གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དངོས་གྲུབ་འོད་སྟོང་འབར་བའི་ཉི་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

The Sun with a Thousand Rays of Shining Siddhis: A Biography of the Great Yogi Dampa Sangye

རྗེ་བཙུན་དམ་པ་རྒྱ་གར་ཞེས་གྲགས་པ་ངེས་པ་དོན་གྱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་སྐུ་ཡི་སྐྱེ་བ་སྔ་མར་འཕགས་ཡུལ་དུ་པཎྜི་ཏ་བདུན་དུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་ནས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་མཛད་པ་ཇི་ལྟར་སྐྱངས་ཚུལ་དང་། སྐྱེ་བ་འདི་ཡི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ། སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་ཡུལ་གྱི་ཆེ་བ། སྐྱེས་རྒྱུད་རིགས་ཀྱི་ཆེ་བ། རྟེན་བསླབ་པའི་ཆེ་བ། ཞལ་མཐོང་བླ་མའི་ཆེ་བ། སྦྱངས་པ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆེ་བ། ཐོབ་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཆེ་བ། མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆེ་བ། རྫུ་འཕྲུལ་གྲུབ་རྟགས་ཀྱི་ཆེ་བ། ཞི་བ་མྱང་འདས་ཀྱི་ཆེ་བ་དང༌། རྗེས་འཇུག་སློབ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆེ་བ་སྟེ་ས་བཅད་བཅུའི་སྒོ་ནས་བཤད་པའོ།།

༄༅། །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དངོས་གྲུབ་འོད་སྟོང་འབར་བའི་ཉི་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དངོས་གྲུབ་འོད་སྟོང་འབར་བའི་ཉི་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༼སྐྱེ་བ་སྔ་མ་དག་གི་ལོ་རྒྱུས།༽

༼སྐྱེས་ཡུལ་གྱི་ཆེ་བ།༽

༼སྐྱེ་རྒྱུད་རིགས་ཀྱི་ཆེ་བ། གཉིས་པ་ནི།༽

༼རྟེན་བསླབ་པའི་ཆེ་བ། གསུམ་པ།༽

༼ཞལ་མཐོང་བླ་མའི་ཆེ་བ། བཞི་པ།༽

༼སྦྱངས་པ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆེ་བ། ལྔ་པ།༽

༼ཐོབ་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཆེ་བ། དྲུག་པ།༽

༼མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆེ་བ། བདུན་པ།༽

༼རྫུ་འཕྲུལ་གྲུབ་རྟགས་ཀྱི་ཆེ་བ། བརྒྱད་པ།༽

༼ཞི་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཆེ་བ། དགུ་པ།༽

༼རྗེས་འཇུག་སློབ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆེ་བ། བཅུ་པ།༽

༼དེ་ནས་སྤྱི་དོན་གསུམ་པ་ནི།༽

ས་བཅད་མེད།

དེབ་ཕྲེང་འདི་ཡི་ཁོངས་གཏོགས་འཕྲུལ་དེབ་གཞན།