སྒྲུབ་ཐོབ་གླིང་རས།

Lingrepa

གྲུབ་ཆེན་ས་ར་ཧའི་དོ་ཧ་སྐོར་གསུམ་གྱི་བོད་འགྲེལ་གྲགས་ཆེ་བ་གསུམ་ཕྱོགས་སྒྲིག
Three Highly Regarded Commentaries on the Three Cycles of Saraha’s Spiritual Songs