ཞང་བརྩོན་འགྲུས་གྲགས་པ།

Lama Zhang Tsöndru Drakpa

ངེས་དོན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ཟབ་མོ་ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སྐོར།
A Commentary on the Middle Way, Volume 1