ཁྱུང་པོ་རས་པ་འགྱུར་མེད་འོད་གསལ།

Khyungpo Repa Gyurme Ösal

རྗེ་བཙུན་མི་འགྱུར་དཔལ་གྱི་སྒྲོན་མའི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་གདུང་སེལ་བཞུགས་སོ།།
The Biography of Mingyur Paldron
The Biography of Mingyur Paldron