ལ་ཡག་པ་བྱུང་ཆུབ་དངོས་གྲུབ།

Layakpa Jangchub Ngödrup

མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་ཆོས་བཞིའི་དགོངས་འགྲེལ།
Commentaries on the Four Dharmas of Gampopa
Commentaries on the Four Dharmas of Gampopa