ཏའི་སི་ཏུ་བརྒྱད་པ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས།

Eighth Tai Situpa Chökyi Jungne

རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་སངས་རྒྱས་མཉན་པ་འདན་མ་གྲུབ་ཆེན་གྱི་རྣམ་ཐར།
The Biography of the Great Yogi Sangye Nyenpa
ཕྱག་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་གཅེས་བཏུས། བཞི་པ།
A Selection of Instructions on Mahamudra, Part 4