ཏའི་སི་ཏུ་བརྒྱད་པ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས།

Eighth Tai Situpa Chökyi Jungne

རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་སངས་རྒྱས་མཉན་པ་འདན་མ་གྲུབ་ཆེན་གྱི་རྣམ་ཐར།
The Biography of the Great Yogi Sangye Nyenpa
The Biography of the Great Yogi Sangye Nyenpa
ངེས་དོན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ཟབ་མོ་ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སྐོར།
A Commentary on the Middle Way, Volume 1
A Commentary on the Middle Way, Volume 1
ཕྱག་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་གཅེས་བཏུས། བཞི་པ།
A Selection of Instructions on Mahamudra, Part 4
A Selection of Instructions on Mahamudra, Part 4
མགོན་པོའི་ཟིན་ཁྲིད་གཅེས་བཏུས།
A Selection of Notes on the Essential Instructions of the Protector Mahakala
A Selection of Notes on the Essential Instructions of the Protector Mahakala