དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར།

Dilgo Khyentse Tashi Paljor

ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར།
Chetsun Nyingtik
Chetsun Nyingtik
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་བཅུད་ཕུར་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀློང་ལྔའི་ཡི་གེ་དུམ་བུ་གསུམ་པ་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་བཤད་ཁྲིད་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ་སྙིང་པོའི་བཅུད་དྲིལ་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེའི་དགོངས་དོན་ཇི་ལྟར་རྟོགས་པ་ཞིབ་མོར་བཤད་པ་ཀུན་བཟང་དགོངས་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
The Ornament of Samantabhadra’s Wisdom - Practice Instructions for the Chetsun Nyingtik
The Ornament of Samantabhadra’s Wisdom - Practice Instructions for the Chetsun Nyingtik
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 1
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 1
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 2
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 2
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 3
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 3
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། ༼ང༽
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 4
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 4
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། ༼ཅ༽
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 5
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 5
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། ༼ཆ༽
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 6
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 6
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། ༼ཇ༽
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 7
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 7
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། ༼ཉ༽
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 8
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 8
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། ༼ཏ༽
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 9
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 9
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 10
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 10
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། ༼ད༽
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 11
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 11
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། ༼ན༽
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 12
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 12
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། ༼པ༽
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 13
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 13
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། ༼ཕ༽
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 14
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 14
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། ༼བ༽
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 15
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 15
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། ༼མ༽
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 16
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 16
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 17
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 17
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། ༼ཚ༽
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 18
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 18
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། ༼ཛ༽
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 19
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 19
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། ༼ཝ༽
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 20
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 20
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། ༼ཞ༽
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 21
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 21
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། ༼ཟ༽
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 22
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 22
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། ༼འ༽
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 23
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 23
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། ༼ཡ༽
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 24
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 24
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ། ༼ར༽
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 25
The Collected Writings of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche - Vol. 25
སྐུ་ཚེ་སྟོད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུངས་མ་བཞུགས་སོ།།
Brilliant Moon: An Oral Account of Dilgo Khyentse's Early Life
Brilliant Moon: An Oral Account of Dilgo Khyentse's Early Life
བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ལྗགས་ཁྲིད་རྒྱལ་སྲས་ཆོས་ཀྱི་མྱུ་གུའི་ཞལ་ལུང་།
A Teaching of Bodhisattava Sapling of Dharma on the Seven-Point Mind Training
A Teaching of Bodhisattava Sapling of Dharma on the Seven-Point Mind Training
མཁས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་རྡོ་རྗེའི་རིག་པ་འཛིན་དབང་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོ་སློབ་བརྒྱུད་དང་བཅས་པའི་རྣམ་ཐར་ཉུང་ངུར་བརྗོད་པ་ངོ་མཚར་ཟླ་བ་བདུད་རྩིའི་འཛུམ་ཕྲེང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
An Amazing Pattern of Moonlike Nectar: A Biography of Shechen Gyaltsab Gyurme Pema Namgyal and His Disciples
An Amazing Pattern of Moonlike Nectar: A Biography of Shechen Gyaltsab Gyurme Pema Namgyal and His Disciples
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་ཞལ་གདམས་ཕྱོགས་བསྡུས་བཞུགས་སོ།།
The Quintessential Advice of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche
The Quintessential Advice of Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche
རིགས་དཀྱིལ་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གཙུག་ལག་ལུང་རིགས་ཉི་མ་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་ཆ་ཤས་ཙམ་བརྗོད་པ་ངོ་མཚར་ཡོངས་འདུས་དགའ་ཚལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
A Grove of the Most Amazing Wish-Fulfilling Trees: A Biography of Dzongsar Khyentse Chokyi Lodro
A Grove of the Most Amazing Wish-Fulfilling Trees: A Biography of Dzongsar Khyentse Chokyi Lodro
སངས་རྒྱས་མཉན་སྤྲུལ་དགུ་པའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་དད་པའི་ས་བོན་བཞུགས་སོ།།
A Concise Biography of the Ninth Sangye Nyempa Rinpoche Geleg Drupai Nyima
A Concise Biography of the Ninth Sangye Nyempa Rinpoche Geleg Drupai Nyima
ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་བྱ་བྲལ་ཀུན་དགའ་དཔལ་ལྡན་གྱི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ་བཞུགས་སོ།།
Amazing Lights of Nectar: A Biography of Khenpo Kunzang Palden
Amazing Lights of Nectar: A Biography of Khenpo Kunzang Palden
རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་པ་བཀྲ་ཤིས་མི་འགྱུར་བའི་དགོངས་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཀུན་མཁྱེན་དགོངས་པའི་སྲོལ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
The Beginnings of Omniscient Wisdom: A Commentary on the Praise of Manjushri "Unwavering Auspiciousness"
The Beginnings of Omniscient  Wisdom: A Commentary on the Praise of Manjushri "Unwavering Auspiciousness"
ཨོ་རྒྱན་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བརྒྱད་པ་འདོད་དོན་མྱུར་འགྲུབ་བཞུགས་སོ།།
Swift Fulfillment of Wishes: Eight Chapters of Supplication to Guru Rinpoche
Swift Fulfillment of Wishes: Eight Chapters of Supplication to Guru Rinpoche
རྡོ་རྗེའི་གསང་བའི་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཛྲ་གུ་རུའི་དགོངས་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཟབ་དོན་རྡོ་རྗེའི་གསང་མཛོད་ལས་ཅན་དད་བརྒྱའི་དགའ་སྟོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
A Celebration of Great Karmic Devotion: The Profound Meaning of the Secret Vajra Treasury, A Commentary on the Meaning of Vajra Guru, the King of Secret Mantra
A Celebration of Great Karmic Devotion: The Profound Meaning of the Secret Vajra Treasury, A Commentary on the Meaning of Vajra Guru, the King of Secret Mantra
རྡོ་རྗེའི་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་དམིགས་ཁྲིད་ཅུང་ཟད་སྨོས་པ་ཟབ་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་བཞུགས་སོ།།
The Complete Profound Path: A Short Meditation Instruction on the Seven-Line Vajra Supplication
The Complete Profound Path: A Short Meditation Instruction on the Seven-Line Vajra Supplication
ཨེ་ཝཾ་གྱི་རྣམ་བཤད།
A Commentary on the meaning of E-Wam
A Commentary on the meaning of E-Wam
ཞེན་བཟློག་ཉེར་ལྔའི་འགྲེལ་བ། རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་མདུད་དཀྲོལ་ལ་སོགས།
A Commentary on the Twenty-Five Modes of Reversing Attachment, Including the Explanation of the Meaning of Vajra Words
A Commentary on the Twenty-Five Modes of Reversing Attachment, Including the Explanation of the Meaning of Vajra Words
སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་སྦྱོང་བའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་གྱི་འགྲེལ་པ་གཏན་བདེའི་ས་བོན་བཞུགས་སོ།།
A Seed for Stable Bliss: A Commentary on the Supplication Prayer of Purifying the Three Bodies
A Seed for Stable Bliss: A Commentary on the Supplication Prayer of Purifying the Three Bodies
འཇམ་མགོན་བླ་མ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་འགྲེལ་བ་མཚོ་བྱུང་དཔལ་མོ་དགྱེས་པའི་རྒྱུད་མང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
A Lute Bringing Joy to Sarasvati: A Commentary on the Verse Biography of Mipham
A Lute Bringing Joy to Sarasvati: A Commentary on the Verse Biography of Mipham
ཚིག་བདུན་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་ཀྱི་དམིགས་ཁྲིད་ཉུང་བསྡུས་ཟབ་ལམ་བཅུད་དྲིལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
The Combined Essences of the Profound Path: A Short Meditation Instruction on The Rain of Blessing, the Guru Yoga practice of the Seven-Line Vajra Supplication
The Combined Essences of the Profound Path: A Short Meditation Instruction on The Rain of Blessing, the Guru Yoga practice of the Seven-Line Vajra Supplication
སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་ཤིང་རྟའི་ལམ་སྲོལ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྨིན་གླིང་པའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་འགྲེལ་པ་དགེ་མཚན་ལྷ་ཡི་རྔ་ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
A Magnificent Divine Drum: A Commentary on the "Vajra Speech," a Prayer for the Spread of the Teaching According to the Mindrolling Tradition
A Magnificent Divine Drum: A Commentary on the "Vajra Speech," a Prayer for the Spread of the Teaching According to the Mindrolling Tradition
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་གི་འགྲེལ་བཤད་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་རྩེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
The Creative Play of the Illusory Net of the Three Roots: A Commentary on the Section on Quintessential Advice from the Dispeller of All Obstacles, the Heart Accomplishment of the Guru
The Creative Play of the Illusory Net of the Three Roots: A Commentary on the Section on Quintessential Advice from the Dispeller of All Obstacles, the Heart Accomplishment of the Guru
མགུར་འབུམ་རྡོ་རྗེའི་གླུ།
The Song of Vajra: The Collected Spiritual Songs
The Song of Vajra: The Collected Spiritual Songs
བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ལྗགས་ཁྲིད་རྒྱལ་སྲས་ཆོས་ཀྱི་མྱུ་གུའི་ཞལ་ལུང༌།
Words of Gyalse Chokyi Nyugu: Teaching on Seven Points of Mind Training (Transcription of teachings - France 1990)
Words of Gyalse Chokyi Nyugu: Teaching on Seven Points of Mind Training (Transcription of teachings - France 1990)