རྒྱུད་སྡེའི་སྙིང་པོ་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཉམས་ལེན་བཞུགས་སོ།།

The Practice of the Tantra's Fivefold Essence

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་ནས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་དུ་ཉམས་མྱོང་དང་རྟོགས་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པའི་གདམས་ངག དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་གཤེགས་པའི་གཞུང་ལམ། བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་དང་ཕྱག་བཞེས། སྡེ་སྣོད་རིན་པོ་ཆེ་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོ། རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་བཅུད་ཕྱུང་བའི་གདམས་ངག བྱང་སེམས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ། ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ། མོས་གུས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ། གནས་ལུགས་རྒྱ་ཆེན་པོ། བསྔོ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྟེ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཉམས་ལེན་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་གསལ་བར་བསྟན་པའོ།།

༡ བྱང་སེམས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ།

༢ ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ།

༣ མོས་གུས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ།

༤ གནས་ལུགས་རྒྱ་ཆེན་པོ།

༥ བསྔོ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ།

ས་བཅད་མེད།

དེབ་ཕྲེང་འདི་ཡི་ཁོངས་གཏོགས་འཕྲུལ་དེབ་གཞན།