ཞིང་སྒྲུབ་ཞལ་གདམས།

Advice for Accomplishing the Buddha Field

Advice for Accomplishing the Buddha Field
འདིར་སྤྱན་རས་གཟིགས་དངོས་ཆགས་མེད་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་རབ་ཞིང་སྒྲུབ་ཞལ་གདམས་ལས་ཟབ་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ། རང་ཅག་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་པར་ཤེས་དགོས་པའི་སྐྱབས་འགྲོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་སོགས་ཀྱི་དགོས་གནད་མཆན་དང་བཅས་པའི་ཞལ་གདམས་ཐོར་བུ་འགའ་ཞིག་ཉིད་ཀྱི་རི་ཆོས་མཚམས་ཀྱི་ཞལ་གདམས་ལས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་ལྟར་དང་གསོལ་འདེབས་བཅས་བཞུགས་སོ།།

དཀར་ཆག་མེད།

ས་བཅད་མེད།

དེབ་ཕྲེང་འདི་ཡི་ཁོངས་གཏོགས་འཕྲུལ་དེབ་གཞན།