ངེད་ཚོའི་ལས་རོགས་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས།

དྲ་རྒྱ་འདིའི་སྟེང་གི་འཕྲུལ་དེབ་ཚང་མ་ཕྱག་དཔེའི་དོ་བདག་གི་དགོན་སྡེ་ཁག་གིས་རིན་མེད་ལ་མཁོ་སྤྲོད་གནང་བ་རེད། མཐའ་ཡས་དཔེ་མཛོད་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་གྱི་བོད་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་པར་སྐྲུན་བྱ་བ་ནི་ཁྱེད་ལྟ་བུའི་གཏོང་ཕོད་ཅན་གྱི་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ལ་ལྟོས་བཞིན་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་ངེད་ཚོའི་ལས་རོགས་རྣམས་ཀྱི་པར་སྐྲུན་གྱི་བྱ་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

བེན་ཆེན་དགོན་པ།

Benchen Phuntsok Dargyeling Monastery
Swayambhu Chhauni
P.O. Box 2072
Kathmandu, Nepal

E-mail: benchen.monastery@gmail.com