དཔེ་མཛོད།

མཐའ་ཡས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ལ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ། འདིའི་ནང་ནས་ངེད་ཚོའི་ལས་རོགས་རྣམ་པས་པར་བསྐྲུན་ཞུས་པའི་གསུང་རབ་དེ་དག་ཕབ་ལེན་ཐུབ། འདི་ནས་གཤམ་གྱི་ཚན་པ་སྟེ། དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཉར་ཚགས། རྩོམ་པ་པོ། དེ་བཞིན་བརྗོད་བྱ་སོགས་བདམས་ནས་ཕྱག་དཔེ་ཚོལ་རོགས། དཔེ་མཛོད་འདིའི་ནང་བཞུགས་པའི་ཕྱག་དཔེ་ཚང་མ་རིན་མེད་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱི་འཚོལ་ཞིབ་གནང་བའི་དཔེ་ཆའི་ནང་ལ་འབྱུང་འགྱུར་པར་བསྐྲུན་བྱ་རྒྱུའི་དཔེ་ཆ་དེ་དག་གི་ཐོ་ཡང་ཚུད་ཡོད། དེ་དག་དཔེ་མཛོད་འདིའི་ནང་ལ་རིམ་བཞིན་བསྣན་གྱི་ཡིན།