གསུང་རྩོམ་ཐོར་བུ་ཕྱོགས་བསྡུས།

Collection:  Vajra Vidya Institute Library  –  Book 7

Title:  A Collection of Khenchen Thrangu Rinpoche’s Teachings

Author:  Khenchen Thrangu Rinpoche

Publisher:  Vajra Vidya Institute

E-book not yet available.

SKU: VVI-007 Category:

Description

༄༅། །ཡོངས་འཛིན་༧མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་ཏུ་གདུལ་བྱ་རང་རང་གི་ཁམས་དང་མོས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གསུངས་བས་གསུང་ཆོས་རྣམས་མ་འོངས་སྙིགས་མའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཕན་རླབས་རྒྱ་ཆེན་ཡོངས་བར་ངེས་ནས། གསུང་རྩོམ་དང་གསུང་ཆོས་ཐོར་བུ་བ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་ནས་དེང་དུས་ཀྱི་དེབ་གཟུགས་དང་འཕྲུལ་དེབ་སོགས་སུ་སྤེལ་བ་ལགས་སོ། །