དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེ་མི་ཟད་པ་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

An Oceanic Treasure of Inexhaustible Jewels: A Biography of the Glorious Phagmodrupa

An Oceanic Treasure of Inexhaustible Jewels: A Biography of the Glorious Phagmodrupa
སངས་རྒྱས་འཁོར་བ་འཇིག་གི་རྣམ་སྤྲུལ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་དཔལ་ལྡན་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་མཐའ་དག་ནི་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱིས་ཀྱང་བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་ཀྱང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཕྱོགས་རེ་ཙམ་ལ་ཡང་མ་གནས་ན་རྒྱལ་བའི་སྲས་སུ་མི་འགྱུར་ཞིང་། དེ་ཡི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཐབས་དབེན་པས་ན། རྗེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱིས་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་ལ་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་བསླབ་དགོས་པར་གདམས་པའི་ཕྱིར། ཚུ་རོལ་མཐོང་བའི་ངོར་མཐུན་སྣང་དུ་བྱུང་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་བྲིས་པའོ།།

No Table of Contents Available

No Outline Available

Other Volumes in This Series: