རིག་པ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་སྐལ་བཟང་དགའ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

The History of the Termas of the Mindrolling Tradition

No Description

རིག་པ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་སྐལ་བཟང་དགའ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

གཡའ་མ་ལུང་གིི་གཏེར་རྣམས་རྙེད་ཚུལ།

༈ དེ་ནས་ཡར་ཀླུང་ཤེལ་བྲག་གི་ཟབ་གཏེར་རྙེད་པའི་ཚུལ་ནི།

༈ དེ་ནས་ངམ་ཤོད་གནམ་ལྕགས་བྲག་གི་གཏེར་བྱུང་བའི་ཚུལ་ནི།

༈ དེ་ནས་ཤ་འུག་སྟག་སྒོའི་ཟབ་གཏེར་བཏོན་པའི་ཚུལ་ནི།

No Outline Available

Other Volumes in This Series: