བདེ་སྨོན་ཤེས་བྱ་མའི་འགྲེལ་ཆུང་།

A Short Commentary to Prayer for Rebirth in Sukhavati

A Short Commentary to Prayer for Rebirth in Sukhavati
རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་དཔལ་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཀརྨ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ཉིད་རྨ་ཆུའི་འགྲམ་དུ་བཞུགས་སྐབས་ཞག་བདུན་དུ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་གསལ་བར་གཟིགས་དུས་མཛད་པའི་བདེ་སྨོན་ཤེས་བྱ་མར་གྲགས་པ། ཚིག་ཉུང་ཡང་དོན་གྱི་ཆ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་འབྲས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བཞུགས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་དོན་འགྲེལ་བའོ།།

No Table of Contents Available

No Outline Available

Other Volumes in This Series: