ཡན་ལག་བདུན་པའི་ཊིཀྐ་རྒྱས་པ།

An Extensive Commentary to the Seven Branch Practice

An Extensive Commentary to the Seven Branch Practice
གཞུང་འདིར་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཆ་ལག་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱང་བསོད་ནམས་སྤེལ་བ་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན། གསར་རྙིང་མདོ་རྒྱུད་ཀུན་ནས་གསུངས་པའི་ཡན་ལག་བདུན་པའི་གོ་དོན་རྒྱས་པར་བཀྲལ་བའོ།།

No Table of Contents Available

No Outline Available

Other Volumes in This Series: