སྐྱབས་འགྲོའི་ཁྲིད་ཆུང་རྒྱལ་བསྟན་ཁང་བཟང་།

Palace of the Victors Teaching: A Short Guide to Refuge

Palace of the Victors Teaching: A Short Guide to Refuge
སྟོན་མཆོག་ཐུབ་པའི་དབང་པོས་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་མདོ་སྔགས་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསྟན་པ་ཀུན་གྱི་འཇུག་སྒོ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ནི་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ན། འདིར་དད་ལྡན་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་ནོར་དུ་འཇུག་སྒོ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་བཞིན་མདོར་བསྡུས་པར་འཆད་པའོ།།

No Table of Contents Available

No Outline Available

Other Volumes in This Series: