མཁས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་རྡོ་རྗེའི་རིག་པ་འཛིན་དབང་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོ་སློབ་བརྒྱུད་དང་བཅས་པའི་རྣམ་ཐར་ཉུང་ངུར་བརྗོད་པ་ངོ་མཚར་ཟླ་བ་བདུད་རྩིའི་འཛུམ་ཕྲེང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

An Amazing Pattern of Moonlike Nectar: A Biography of Shechen Gyaltsab Gyurme Pema Namgyal and His Disciples

An Amazing Pattern of Moonlike Nectar: A Biography of Shechen Gyaltsab Gyurme Pema Namgyal and His Disciples
བོད་གངས་ཅན་གྱི་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཕྱི་མོ། གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་གྱི་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་སྟོད་དུ་རྡོར་སྨིན་གཉིས། བར་དུ་ཞེ་རྫོགས་གཉིས། སྨད་དུ་ཀཿདཔལ་གཉིས་ཞེས་གྲགས་པའི་བྱེ་བྲག་གསང་སྔགས་རྙིང་མ་བའི་གདན་ས་ཆེ་དགུའི་ཡ་གྱལ་ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་ཞེས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྗེས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རེ་ཁཱ་ཆེས་ཆེར་བཀྲ་བར་རྫོགས་ཆེན་རབ་འབྱམས་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང་རྒྱལ་ཚབ་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་བྱོན་པ་ལས་ཕྱི་མའི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པའོ།།

No Table of Contents Available

No Outline Available

Other Volumes in This Series: