འདུལ་བའི་ལས་ཆོག་མཐོང་བས་དོན་འགྲུབ།

Collection:  VVI Mikyo Dorje Series  –  Book 2

Title:  Meaningful to Behold: The Collection of Vinaya Rituals

Author:  Eighth Karmapa Mikyo Dorje

Publisher:  Vajra Vidya Institute

DOWNLOAD EBOOK

SKU: VVI-MD-002 Category:

Description

༄༅། །སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་གསུངས་པ་ལས། བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཁྲོད་འདིར་འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བར་གཏོགས་པ་རྩ་བའི་ལུང་སོ་སོ་ཐར་པ་གཉིས་དང་། བཤད་པའི་ལུང་སྡེ་བཞི། བཤད་པ་ལས་མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ཆ་དང་། བྱ་བ་ལག་ལེན་གྱི་ཆོ་ག་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱིས་བཤད་པ་རྣམས་གོ་རིམ་དང་བཅས་ཏེ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བ་དང་ལག་ལེན་གྱི་ཆོ་ག་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་འདུལ་བ་ལས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་ཏུ་མཛད་པ་འདི་དག་དར་ཆེ་ཞིང་། ད་ལྟའི་ལས་ཆོག་ལས་དིང་སང་གི་དུས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ཅུང་ཟད་གཅིག་བསྡུས་ནས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །